Pitanja i odgovori

1. Koje područje projekt obuhvaća?

Projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracija Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ uz spomenute gradove i općine obuhvaća i općine Privlaka i Andrijaševci.

2. Tko su izvođači, a tko nadzor radova?

Radove u sklopu projekta izvodi zajednica ponuditelja koju čine domaće tvrtke: Vodoprivreda Vinkovci d.d., AMM d.o.o. i Cestorad d.d. Nadzor radova također provodi zajednica ponuditelja, koju čine Sedra Consulting d.o.o. i Slavonija projekt d.o.o.

3. Koja je ukupna vrijednost projekta i koji je udio financiranja?

Ukupna vrijednost projekta iznosi 384.560.952,11 kuna. Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području spomenutih četiriju aglomeracija sa 70,76 posto financira se iz sredstava Europske unije (Kohezijski fond), dok se preostali dio, u iznosu od 112.426.917,11 kuna, sufinancira nacionalnim sredstvima, odnosno sredstvima državnog proračuna (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 11,69 posto), Hrvatskih voda (11,69 posto) te jedinica lokalne samouprave (gradovi Vinkovci i Otok te općine Andrijaševci, Privlaka, Cerna i Ivankovo ukupno s 5,85 posto).

4. Predviđeno trajanje projekta?

Predviđeno trajanje projekta pokriva razdoblje od 30 mjeseci.

5. Koji su ciljevi projekta?

Ciljevi su ovog projekta proširenje sustava javne odvodnje izgradnjom sustava u naseljima u kojima je opravdana izgradnja s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje, nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Jošine na III. stupanj pročišćavanja i izgradnja UPOV-a u naseljima s postojećim sustavima odvodnje, povećanje priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na područjima s razvijenim vodoopskrbnim sustavima te povećanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s uvođenjem ekonomske cijene. Također, ciljevi su ovog projekta i usklađivanje područja s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60EEZ), Direktivom o komunalnim otpadnim vodama (91/271/EEZ) i s Direktivom o podzemnoj vodi (2006/118/EZ).

6. Koje su aktivnosti projekta?

U aktivnosti navedenog projekta spada izgradnja i rekonstrukcije sustava javne odvodnje u ukupnoj dužini od 162.409 metara s izgradnjom 8.269 priključnih okana i 40 crpnih stanica. Nadalje, u aktivnosti spada i rekonstrukcija 22 crpne stanice i izgradnja 7 kišnih preljeva i spremnika, nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Jošine na III. stupanj pročišćavanja, puštanje u puni rad ostalih UPOV-a na projektnom području, nabavu opreme za održavanje sustava javne odvodnje te institucionalno i tehničko osnaživanje Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije.

7. Koji je opseg radova po aglomeracijama?

Radovi u aglomeraciji Vinkovci (naselja Vinkovci, Mirkovci, Andrijaševci i Rokovci) obuhvaćaju izgradnju 51.009 m sekundarne mreže, 11.330 m transportnih cjevovoda, 18 crpnih stanica, 4 kišna preljeva i 3 kišna preljevna spremnika, rekonstrukciju postojeće sekundarne mreže duljine 11.555 m i 10 crpnih stanica, pripremu za priključke u ukupnoj dužini od 26.630 metara na 2.663 pojedinačne lokacije i povećanje pročišćavanja UPOV-a Jošine s II. na III stupanj.

Radovi u aglomeraciji Otok (naselja Otok, Komletinci i Privlaka) obuhvaćaju izgradnju 36.959 m sekundarne mreže, 8.722 m transportnih cjevovoda te 9 crpnih stanica, rekonstrukciju 2 postojeće crpne stanice, puštanje u rad 11.103 m postojeće sekundarne mreže s crpnom stanicom, izvedbu priključnih okana (ukupno u dužini od 23.250 m na 2.325 pojedinačnih lokacija) i na UPOV-u Otok izgradnju crpne stanice s pripadajućim transportnim cjevovodom duljine 2.824 m za transport pročišćene otpadne vode do rijeke Spačve

Radovi u aglomeraciji Ivankovo (naselja Ivankovo i Retkovci) obuhvaćaju izgradnju 24.694 m sekundarne mreže, 3.973 m transportnih cjevovoda i 7 crpnih stanica, rekonstrukciju 2 postojeće crpne stanice, puštanje u rad 19.312 m postojeće sekundarne mreže s dvije crpne stanice, izvedbu priključnih okana (ukupno u dužini od 20.170 metara na 2.017 pojedinačnih lokacija), a na UPOV-u Ivankovo planira se izgradnja crpne stanice s pripadajućim transportnim cjevovodom duljine 3.215 m za transport pročišćene otpadne vode do rijeke Bosuta

Radovi u aglomeraciji Cerna (naselja Cerna i Šiškovci) obuhvaćaju rekonstrukciju 8 postojećih crpnih stanica, puštanje u rad 25.400 m postojeće sekundarne mreže s 8 crpnih stanica, izvedbu priključnih okana (ukupno u dužini od 12.640 metara na 1.264 pojedinačne lokacije), izgradnju 6.327 m sekundarne mreže, 1.801 m transportnih cjevovoda i 4 crpne stanice.

8. Koji su benefiti ovog projekta?

Realizacijom projekta uspostavit će se veća priključenost stanovništva i privrednih subjekata na moderne sustave vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu sa standardima Europske unije. Također, domaćinstva koja nisu do sada bila priključena na kanalizaciju, priključak će dobiti besplatno. Također, važno je za istaknuti kako će ovaj projekt pokrenuti domaću operativu, a time dovesti i do rasta gospodarstva i novog zapošljavanja.

9. Hoće li ovaj projekt imati utjecaja na kvalitetu življenja po završetku radova?

Rekonstrukcija sustava odvodnje spriječit će buduća onečišćenja tla i voda, a postojeći sustav odvodnje će se proširiti kako bi se prikupile dodatne količine otpadnih voda koje se trenutačno neadekvatno ispuštaju i/ili zbrinjavaju. Projekt će doprinijeti očuvanju zdravlja ljudi, zaštiti izvorišta voda za piće kao i vodnih resursa te povezanih ekosustava i okoliša u cjelini, a dodatno će biti očuvana rijeka Bosut i njeni pritoci.

10. Hoće li projekt utjecati na promet u navedenim aglomeracijama za vrijeme izvršavanja radova?

Kako će projektni radovi trajati kroz duže vremensko razdoblje te različite uvjete, moguće su određene poteškoće (buka, blato, prašina i sl.) te Vas molimo za strpljenje i razumijevanje. Posebno apeliramo na vozače radi strpljenja u prometu, s obzirom na to da su mogući povremeni zastoji odnosno otežano prometovanje na određenim dionicama tijekom izvođenja radova.

Molimo Vas da poštujete prometnu signalizaciju vezanu uz privremenu regulaciju prometa, te da zbog vlastite sigurnosti izbjegnete bilo kakve aktivnosti i boravak u neposrednoj blizini gradilišta.

11. Kako se građani mogu informirati  o projektu i njegovoj provedbi? Uz informativni letak i projektnu web stranicu, zainteresirani građani mogu kontaktirati Vinkovački vodovod i kanalizaciju na broj telefona 032 638 874 kao i putem elektroničke pošte vvk@vvk.hr.